Postgrau en Societats africanes i desenvolupament 2011-2012

Diploma de postgrau en Societats africanes i desenvolupament (2011-2012)

Curs de postgrau en Societats africanes (2011-2012)

 
Facultat d’Humanitats i Centre d’Estudis Africans i Interculturals
Sota la direcció del Dr. Alfred Bosch, professor d’Història d’Àfrica a la UPF
Coordinació Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA)

Títol i descripció

Diploma Universitari de Postgrau en Societats africanes i desenvolupament consta de 130 hores teòriques (12 crèdits), i de 200 hores pràctiques (8 crèdits).
Curs Universitari de Postgrau en Societats africanes consta de 100 hores teòriques (10 crèdits).

Resum dels continguts

Curs Universitari de Postgrau en Societats africanes consta de 100 hores lectives repartides en 3 mòduls:
-Mòdul 1: Geografia i Història
-Mòdul 2: Política i Economia
-Mòdul 3: Societat, Art i Cultura
Diploma Universitari de Postgrau en Societats africanes i desenvolupament consta de 130 hores teòriques, i de 200 hores pràctiques:
-Mòdul 1, 2 i 3 del Curs (100 hores)
-Mòdul 4: Societats africanes i Desenvolupament (30 hores)
-Pràctiques de 200 hores.
Per a realitzar les pràctiques, caldrà una dedicació efectiva a les tasques en una ONG, entitat o institució prèviament concertada per l’alumne i aprovada pel director del Curs

Professorat

Maria Prats (UAB), Alfred Bosch (UPF), Ferran Iniesta (UB), Eduard Gargallo (ISCTE-Lisboa i CEA), Itziar Ruíz-Giménez (UAM), Eduardo Bidaurratzaga (HEGOA- UPV), Karlos Pérez de Armiño (HEGOA-UPV), Artur Colom (UAB), Soledad Vieitez (UG), Rafa Crespo (CEA), Albert Farré (ISCTE-Lisboa i CEA), Jean Bosco Botsho (Africat), Remei Sipi (E’Waiso Ipola), José Gómez Soliño (ULL), Jordi Tomás (ISCTE-Lisboa i CEA), Elena Martínez-Jacquet (CIAP-UPF), Lola López (CEA), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM), representant de l’AECID i altres

Centre responsable

Centre d’Estudis Africans i Interculturals i Facultat d’Humanitats de la UPF.

Calendari previst

Curs de Postgrau (Mòduls 1, 2 i 3):
Inici de les classes: 27 de gener del 2012
Finalització de les classes: 18 de maig del 2012

Diploma de Postgrau (Mòduls 1, 2, 3 i 4):
Inici de les classes: 27 de gener del 2012
Finalització de les classes: 15 de juny del 2012

Pràctiques: contactar amb la coordinadora del curs

Horari

Mòduls teòrics: divendres de 17.30 a 20.45h i dissabtes de 10 a 13,15h
Pràctiques: a fixar amb les ONGs implicades

Lloc

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27
Campus de Ciutadella
Aula: per determinar

Requisits d’admissió

Per matricular-s’hi cal estar en possessió d’un títol de llicenciat o diplomat o aconseguir-ho l’any acadèmic 2011-12.

Matriculació

La matrícula només es farà efectiva quan la Coordinació del postgrau rebi el justificant original del pagament.

El preu de la inscripció s’ha de ingressar a la següent compte bancària:

2100  0900  91  0211276242

Dates de matriculació

Amb un 10% de reducció:
Fins el 30 de novembre de 2011

Sense reducció:
Del 1 de desembre de 2011 al 20 de gener de 2012

Places

Les places són limitades, i es cobriran per  rigorós ordre de matriculació.

Preu *

Curs universitari de postgrau: 700 euros
Diploma universitari de postgrau: 990 euros

Informació

Lola López (coordinadora)

cea.inscripcions@gmail.com
centredestudisafricans@gmail.com

Diploma de postgrado en Sociedades africanas y desarrollo (2011-2012)

Curso de postgrado en Sociedades africanas (2011-2012)

Facultad de Humanidades y Centro de Estudios Africanos e Interculturales
Bajo la dirección del Dr. Alfred Bosch, profesor de Historia de África de la UPF
Coordinación: Centro de Estudios Africanos e Interculturales (CEA)

Título y descripción

Diploma Universitario de Postgrado en Sociedades africanas y desarrollo, consta de 130 horas teóricas (12 créditos) y de 200 horas prácticas (8 créditos).
Curso Universitario de Postgrado en Sociedades africanas, consta de 100 horas teóricas (10 créditos).

Resumen de los contenidos

Curso Universitario de Postgrado en Sociedades africanas, consta de 100 horas lectivas repartidas en 3 módulos:

– Módulo 1: Geografía e Historia
– Módulo 2: Política y Economía
– Módulo 3: Sociedad, Arte y Cultura
Diploma Universitario de Postgrado en Sociedades africanas y desarrollo, consta de 130 horas teóricas, y de 200 horas prácticas:
– Módulos 1, 2 y 3 del Curso (100 horas)
– Módulo 4: Sociedades africanas y Desarrollo (30 horas)
– Prácticas de 200 horas.

Para realizar las prácticas, será necesaria una dedicación efectiva a las tareas de una ONG, entidad o institución previamente concertada por el alumno y aprobada por el director del Curso.

Profesorado

Maria Prats (UAB), Alfred Bosch (UPF), Ferran Iniesta (UB), Eduard Gargallo (ISCTE-Lisboa y CEA), Itziar Ruíz-Giménez (UAM), Eduardo Bidaurratzaga (HEGOA- UPV), Karlos Pérez de Armiño (HEGOA-UPV), Artur Colom (UAB), Soledad Vieitez (UG), Rafa Crespo (CEA), Albert Farré (ISCTE-Lisboa y CEA), Jean Bosco Botsho (Africat), Remei Sipi (E’Waiso Ipola), José Gómez Soliño (ULL), Jordi Tomás (ISCTE-Lisboa y CEA), Elena Martínez-Jacquet (CIAP-UPF), Lola López (CEA), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM), representante de la AECID y otros

Centro responsable

Centro de Estudios Africanos e Interculturales y Facultad de Humanidades de la UPF.

Calendario previsto

Curso de Postgrado (Módulos 1, 2 y 3):
Inicio de las clases: 27 de enero del 2012
Finalización de las clases: 18 de mayo de 2012

Diploma de Postgrado (Módulos 1, 2, 3 y 4):
Inicio de las clases: 27 de enero del 2012
Finalización de les clases: 15 de junio de 2012

Prácticas: contactar con la coordinadora del curso

Horario

Módulos teóricos: viernes de 17.30 a 20.45h y sábados de 10 a 13,15h.
Prácticas: a fijar con las ONG implicadas.

Lugar

Universidad Pompeu Fabra (UPF)
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
Campus de Ciutadella
Aula: por determinar

Requisitos de admisión

Para matricularse hay que estar en posesión de un título de licenciado o diplomado o conseguirlo en el año académico 2011-12.

Matriculación

La matrícula sólo se hará efectiva cuando la Coordinación del postgrado reciba el justificante original de pago.

El precio de la inscripción se debe ingresar en la siguiente cuenta bancaria:

2100  0900  91  0211276242

 

Fechas de matriculación

Con un 10% de reducción:
Hasta el 30 de noviembre de 2011

Sin reducción:
Del 1 de diciembre de 2011 al 20 de enero de 2012

Plazas

Las plazas son limitadas, y se cubrirán por riguroso orden de matriculación.

Precio *

Curso universitario de postgrado: 700 €
Diploma universitario de postgrado: 990 €

Información

Lola López (coordinadora)

cea.inscripcions@gmail.com
centredestudisafricans@gmail.com

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt